Uncategorized

Adakah Ibadat Haji Dan Umrah Boleh Dilakukan Oleh Perantaraan Orang Lain?

Ibadah haji dan umrah adalah wajib ke atas setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Syarat-syarat wajib untuk menunaikan ibadah haji dan umrah itu ialah berkemampuan. Jika seseorang itu tidak berkemampuan, maka tidak wajib ke atasnya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Kemampuan untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah itu terbahagi pada dua bahagian, iaitu :

 • Mampu mengerjakan ibadah haji dan umrah dengan diri mereka sendiri.
 • Mampu menunaikan ibadah haji dan umrah dengan perantaraan orang lain.

Ibadah haji dan umrah dituntut mengerjakannya dengan sendiri dan bukan dengan perantaraan orang lain pada asalnya. Ini kerana ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang terkait dengan kemampuan diri sendiri, iaitu dari segi tenaga dan hartanya. Sama ada menunaikan ibadah haji fardhu ataupun umrah fardhu, lebih-lebih lagi ialah ibadah haji sunat dan umrah sunat. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit kelonggaran dalam syarak bagi orang yang tidak mampu mengerjakan ibadah haji dan umrah dengan diri mereka sendiri. Oleh itu, orang yang tidak berkemampuan itu boleh menunaikannya dengan perantaraan orang lain di mana kelonggaran ini tidak boleh diberikan kepada orang yang berkemampuan menunaikannya dengan diri mereka sendiri. Orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji dan umrah dengan sendiri, wajib ke atasnya menunaikan atau mengerjakannya haji dan umrah itu dengan perantaraan orang lain apabila dia mampu dari segi harta. Oleh itu, artikel ini akan menerangkan sebagaimana keadaan yang membolehkan seseorang itu menunaikan ibadah haji dan umrah dengan perantaraan orang lain.

Keadaan yang membolehkan seseorang itu menunaikan ibadah haji dan umrah dengan perantaraan orang lain terbahagi pada dua keadaan sebagaimana disebutkan dalam kitab I’anah Ath-Thalibin :

Erti: Keadaan mampu yang kedua ialah — Mampu menunaikan ibadah haji dan umrah dengan perantaraan orang lain, dan dikatakan mampu dalam kategori kedua ini adalah mampu dari kemampuan harta sahaja, dan ia berlaku kepada orang yang telah meninggal dunia yang masih menanggung kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dan orang yang sakit tua atau uzur yang tidak mampu menunaikan ibadah haji dan umrah dengan diri mereka sendiri.

Pertama : Orang yang telah meninggal dunia tertanggung ke atasnya ibadah haji atau umrah mereka. Jika seseorang itu telah meninggal dunia dan dia tidak menunaikan ibadah haji atau umrah semasa hidupnya sama ada ibadah haji atau umrah qada, haji atau umrah nazar ataupun ibadah haji atau umrah yang telah diupahkan ke atasnya, sedangkan dia masih mampu untuk mengerjakannya, maka kewajiban menunaikan ibadah haji atau umrah itu masih tertanggung ke atasnya.

Kewajiban ibadah haji atau umrah yang tertanggung ke atas orang yang meninggal dunia itu adalah sama dengan kewajiban membayar hutang yang tertanggung ke atas si arwah atau si mati. Ini kerana kewajiban membayar hutang tidak akan luput atau mati walaupun penghutang itu telah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa telah datang seorang perempuan bertanyakan kepada Nabi SAW:

Maksudnya : “Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji, lalu dia meninggal dunia sebelum sempat menunaikan ibadah haji, adakah aku boleh menunaikan ibadah haji untuknya?” Baginda bersabda : ”Ya, tunaikanlah haji untuknya. Apa pandanganmu apabila ibumu memiliki hutang pada seseorang, adakah engkau akan membayarkan untuknya?” Dia pantas menjawab: ”Ya”. Baginda bersabda : ”Sempurnakanlah hutang ibumu kepada Allah, sesungguhnya hutang kepada Allah SWT lebih berhak ditunaikan dan diutamakan sama seperti hutang.” (Hadits riwayat Al-Bukhari).

Siapa yang diwajibkan menunaikan ibadah haji dan umrah bagi seseorang yang telah meninggal dunia?

Orang yang diwajibkan menunaikan ibadah haji dan umrah bagi pihak si mati yang tertanggung ke atasnya untuk ibadah haji dan umrah adalah seperti berikut :

 • Orang yang telah diwasiatkan oleh si mati untuk menunaikan ibadah haji atau umrah bagi diri mereka (si mati).
 • Jika tidak ada orang yang telah diwasiatkan, maka kewajiban menunaikan ibadah haji atau umrah itu boleh berpindah kepada ahli waris si mati.
 • Jika tidak ada ahli waris juga yang boleh menunaikan atau mengerjakan ibadah haji atau umrah bagi diri si mati maka kewajiban mengerjakannya itu berpindah kepada hakim.

Orang yang diwajibkan menunaikan ibadah haji atau umrah bagi pihak si mati itu harus mereka mengerjakannya sama ada dengan diri mereka sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain.

 • Menunaikan ibadah haji dan umrah bagi mewakili diri si mati dari harta peninggalannya

Orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah bagi si mati yang tertanggung ke atasnya haji atau umrah itu dia hendaklah melakukannya dengan segera dan perbelanjaannya mesti diambil dari harta peninggalan si mati. Hal ini disebutkan dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami.

Erti: “(Menghajikan) atau mengumrahkan (baginya, iaitu si mati dari harta peninggalannya) hendaklah dikerjakan dengan kadar segera.” 

 • Si mati tidak ada harta peninggalan

Jika si mati tidak mempunyai harta peninggalan, maka tidak wajib ditunaikan ibadah haji atau umrah itu untuk si mati. Walau bagaimanapun ianya sunat bagi ahli waris menunaikan haji dan umrah untuk si mati. Ia juga sunat bagi orang asing menunaikan haji dan umrah untuk si mati walaupun tanpa izin ahli waris.

 • Tidak sempat menunaikan ibadah haji atau umrah setelah cukup syarat

Jika seseorang itu mampu menunaikan ibadah haji dan umrah, akan tetapi dia tidak sempat mengerjakannya kerana meninggal dunia atau gila atau hilang hartanya atau uzur kerana sakit sebelum para jemaah menunaikan haji dan umrah, maka tidak ditunaikan ibadah haji dan umrahnya itu dari harta peninggalannya sendiri.

Kedua : Orang yang sakit dan tidak mampu menunaikan haji dan umrah dengan diri  sendiri. Jika seseorang itu uzur atau terbatas pergerakannya sama ada disebabkan sangat tua, cacat, sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh atau tidak mampu menunaikan ibadah haji dan umrah dengan diri sendiri kerana ada kesukaran yang keterlaluan ketika melakukan sesuatu perkara, maka dibolehkan untuknya menunaikan ibadah haji dan umrah dengan perantaraan orang lain. 

 • Mengupah orang lain mengerjakan ibadah haji dan umrah bagi dirinya

Jika seseorang itu lemah dan tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dengan dirinya sendiri, tetapi ada orang lain yang mampu menunaikan ibadah haji dan umrah bagi pihaknya dengan bayaran upah ataupun orang itu redha dan ikhlas tanpa mengambil sebarang upah, maka wajib baginya menunaikan ibadah haji dan umrah dengan perantaraan orang lain. 

 • Orang lain yang membayarkan upah

Jika anaknya atau orang lain yang ingin membayarkan upah bayaran tersebut bagi pihak orang yang sakit itu, maka menurut pendapat yang betul tidaklah wajib ke atas orang yang lemah itu menerimanya. 

 •  Orang lain menunaikan ibadah haji dan umrah secara sukarela

Jika anaknya atau orang lain yang ingin menunaikan ibadah haji untuk dirinya secara sukarela dan ikhlas, maka wajib orang yang tidak mampu atau lemah itu mengizinkannya. Jika dia tidak mengizinkan mereka menunaikan ibadah haji dan umrah untuk dirinya, maka tidak perlulah hakim mengizinkan bagi pihak diri mereka dan jangan dipaksa orang yang sakit atau tidak berupaya itu supaya mengizinkannya.

Syarat bagi Orang yang Hendak Menunaikan Ibadah Haji atau Umrah bagi Pihak Orang Lain

Orang yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah bagi pihak si mati atau bagi pihak orang yang sakit dan tidak mampu menunaikan haji atau umrah dengan diri sendiri, disarankan orang yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah bagi pihak orang lain itu tidak tertanggung ke atasnya haji fardhu, qada atau nazar. Jika dia berniat ihram untuk orang lain sedangkan diri mereka sendiri belum menunaikan ibadah haji atau umrah fardhu, qada dan nazar, maka jatuhlah niat ihram itu untuk diri mereka sendiri bahkan bukan untuk orang lain.

Mengerjakan Haji dan Umrah Sunat melalui Perantaraan Orang Lain

Hukum menunaikan ibadah haji dan umrah sunat dengan perantaraan orang lain adalah seperti berikut :

 • Orang yang mampu menunaikan ibadah haji dan umrah sunat dengan diri mereka sendiri tidak boleh mengupah orang lain untuk menunaikan ibadah haji dan umrah sunat bagi dirinya.
 • Orang yang sakit, lemah atau tidak mampu menunaikan ibadah haji dan umrah sunat dengan diri sendiri harus mengupah orang lain untuk mengerjakan haji dan umrah sunat bagi dirinya.
 • Tidak wajib  menunaikan ibadah haji dan umrah sunat bagi si mati melainkan dengan adanya wasiat.

Kesimpulan

Ini adalah beberapa penjelasan mengenai hukum menunaikan ibadah haji dan umrah fardu dan sunat dengan adanya perantaraan orang lain. Perkara ini perlu diketahui dan dititikberatkan terutama sekali kepada mereka yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji dan umrah dan termasuk ahli waris dan mereka yang sudah diupah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *